Gemeenschap van scholen

Missie van de gemeenschap van scholen
De GvS Vaals en Vijlen hebben de onderstaande missie opgesteld met als doel de meerwaarde van de samenwerking kort en bondig weer te geven. De scholen staan voor gedegen en passend onderwijs in partnerschap. De partners willen in deze samenwerking delen en daardoor groeien en sterker worden. Hun missie is daarom:
                               DELEN = VERMENIGVULDIGEN
 
De gemeenschap van scholen Vaals en Vijlen wil delen in kennis en expertise om samen steeds sterker te worden.
 
Visie van de gemeenschap van scholen:
De GvS van Vaals en Vijlen stelt het kind centraal en het samen sterk in nieuw leren is de koers voor de inrichting van het onderwijs op de twee scholen.
Een sterke onderwijseenheid die anticipeert op de maatschappelijke ontwikkelingen en waar gedegen en passend onderwijs en zorg voor de individuele leerling een speerpunt in het beleid is. De term passend staat voor de mate van afstemming binnen onderwijs en zorg. Onze aandacht gaat uit naar het zorgvuldig in kaart brengen van niveauverschillen, op basis waarvan een gedifferentieerde basisaanpak wordt verzorgd met waar nodig een aanvullende zorgaanpak.
Met plezier naar school gaan is de basis tot leren. Om deze reden wordt veel aandacht geschonken aan het sociaal en pedagogisch klimaat.
De school vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en ieder kind zichzelf mag zijn. In ons onderwijs gaan we uit van de 3 basisbehoeften competentie, relatie en autonomie, om te komen tot optimale leerprestaties. Dit realiseren we onder andere door een goed functionerend zorgsysteem, het werken met groepszorgprofielen en het Effectieve Directe Instructiemodel, te zorgen voor een rijke leeromgeving, open en professionele communicatie met leerlingen, ouders en collega's en oog hebben voor ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs en deskundigheidsontwikkeling van het team.  We willen de talenten van kinderen optimaal ontwikkelen en geven daarom onderwijs dat is afgestemd op de behoefte van het kind. Met aandacht voor leervakken, maar ook voor sport, muziek, creativiteit en sociale vaardigheden. Alle kinderen worden uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen en het beste in hen naar boven te brengen.

De directie
De directeur van onze gemeenschap van scholen is Roel van den Bosch. Hij is ook verantwoordelijk voor basisschool De Kleine Wereld.
De directeur, Roel van den Bosch, zal in een aparte info aangeven wanneer hij op onze locatie aanwezig is. U kunt dan terecht voor een afspraak. U kunt de directeur ook bereiken via het email-adres: roel.vandenbosch@innovo.nl.

 
De partners
Basisschool 'de kleine Wereld'
Op basisschool 'de kleine Wereld' is een actief, jong team werkzaam die hun onderwijsaanbod afstemmen op 'Eigentijds Leren'. Vooral de vakken taal, lezen en rekenen krijgen veel extra aandacht. Door anders (efficiënter) te organiseren kunnen kinderen heel goed op maat werken en meer gericht oefenen. Accenten zijn: elk kind onderwijs op maat, flexibele organisatie, goed toegerust gebouw en een actueel onderwijsaanbod. De school biedt de kinderen een veilige leeromgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. De school betrekt de ouders bij velerlei activiteiten, zoals vieringen, knutselen, opa/oma dag, excursies en werken in units. (over de groepen heen georganiseerde activiteiten) Verder is 'de kleine Wereld' partner in de Brede School 'de Tamboerijn'. Er zijn nog 6 andere partners o.a. een Peuterspeelzaal, Buitenschoolse Opvang, nog een basisschool, de bibliotheek en zorgloketten. Tevens is deze Brede School ook de plek waar ouders en jongeren van de Gemeente Vaals met vragen of voor advies terecht kunnen: het Centrum voor Jeugd en gezin.


Basisschool Op de Top 
De school is gevestigd in een redelijk nieuw gebouw, in gebruik genomen in 2005. Gelegen aan de Vijlenberg heeft men vanuit de school een prachtig uitzicht over de Limburgse heuvels. Basisschool Op de Top is een school waar kinderen zich thuis voelen en met elkaar spelen en leren in een veilige omgeving. De school heeft een grote gemeenschapsruimte, die gebruikt wordt als leerplein, waar leerlingen werken aan opdrachten. Ze kunnen dan gebruik maken van computers en moderne leermiddelen zoals een digitaal bord. Hierdoor zijn er nog meer mogelijkheden om lessen uitdagender te maken. Het jonge team is volop bezig het onderwijs in basisschool Op de Top 'eigentijds' te maken en de school heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van kwaliteit. De inspectie heeft tijdens het laatste inspectiebezoek van 2009 deze kwaliteitsslag ervaren en dit in de rapportage weergegeven. Ouders voelen zich erg betrokken bij de school en vinden een school in het eigen dorp heel belangrijk. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke maakt ook deel uit van het gebouw en we werken nauw samen om de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool goed te laten verlopen. Vanaf schooljaar 2013-2014 is de school gefuseerd met de voormalige basisschool de Cathabel uit het nabij gelegen dorp Lemiers. Deze school vormde voorheen een GvS met 'Op de Top' en 'de kleine Wereld'.

Neem contact op