INNOVO


Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO, een stichting voor katholiek onderwijs. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het stafbureau. Zie www.innovo.nl

Adresgegevens:
Ruys de Beerenbroucklaan 29A
6417 CC Heerlen                  
Postbus 2602
6401 DC Heerlen
Telefoonnummer: 045 - 5447144

Stichting INNOVO, het schoolbestuur, onder wiens verantwoordelijkheid onze scholen vallen, werkt aan de uitvoering van haar missie "Samen sterker in nieuw leren".
Bij de realisatie opereert Innovo vanuit de volgende kernwaarden:
· Het kind centraal
· Subsidiariteit (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie)
· Vrijheid in gebondenheid (Binnen de grenzen behoudt elke onderwijseenheid zoveel mogelijk de eigen identiteit, cultuur en plaats in de gemeenschap)
· Solidariteit
· Spiritualiteit (Innovo staat voor waardegericht onderwijs, ingebed in de eigenheid van de organisatie en gemeenschap)

Het tot stand brengen van onderwijs dat voldoet aan deze kwaliteitskenmerken vraagt een krachtige organisatie aan de basis waarin professionals werken die veel ruimte hebben om de goede dingen te doen en de dingen goed te doen. INNOVO staat voor een organisatie aan de basis die de volgende kwaliteitskenmerken heeft: bekwame professionals bestaande uit generalisten en specialisten;
· Professionele leergemeenschappen gericht op kwaliteitsborging en
· Kwaliteitsverbetering;
· Open, directe communicatie;
· Resultaatgerichte en op verantwoording afleggen gerichte cultuur;
· Regisserend leiderschap.

Het College van Bestuur heeft in samenwerking met de directeuren en andere belanghebbenden de afgelopen periode onderzoek uitgevoerd naar de adequate en passende omvang van de schoolorganisatie die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het College van Bestuur is in goed overleg met directeur, teams, SAC's en medezeggenschapsraden tot de conclusie gekomen dat een onderwijseenheid die bestaat uit de scholen Vijlen en Vaals, veel kansen biedt voor de doorontwikkeling naar een resultaatgerichte organisatie die voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. We duiden dit samenwerkingsverband van de scholen aan met de term 'gemeenschap van scholen'.
 
Missie en visie van ons bestuur
Onze missie luidt: inspireren om te leren en vloeit voort uit onze diepgewortelde overtuiging, dat iedereen het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling. Het gaat dan om van 'moeten leren' naar 'willen leren', om open staan voor nieuwe dingen en het koesteren van nieuwsgierigheid, maar ook over steeds zelf blijven nadenken en veel werkplezier. Onderwijs op maat en persoonlijk leren lukt het beste in een omgeving met veel ruimte en daarbij passende controle.

Wie het weet, mag het zeggen
Onze missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Wij creëren met elkaar een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en zichtbaar is in gedrag. Iedere leerling en medewerker kan binnen INNOVO zichzelf zijn en zich verbonden voelen met anderen. Binnen (en ook buiten) helder gestelde kaders is er alle ruimte om eigenaarschap te laten groeien. Wij leren graag samen met elkaar en van elkaar.

Onderwijs op maat
Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn eigen eigenheid. Onderwijs op maat richt zich zowel op de hoogvlieger als op de laatbloeier en faciliteert zo de ontwikkeling en groei van elk kind naar eigen vermogen. Professionals zijn in teamverband goed geschoold en weten zich gesteund door de INNOVO organisatie. Als de collectieve ambitie gekend en gedeeld wordt, komt iedereen beter tot zijn recht en draagt dat bij aan onze opdracht: goed onderwijs voor kinderen, leerkrachten en omgeving.

 

Neem contact op