Leerlingenraad "Op de Top"

Samen school maken voor en door kinderen.

Waarom een leerlingenraad?
 • De leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren.
 • De leerlingen inspraak geven.
 • De leerlingen democratie laten ervaren.
 • De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 Criteria lid leerlingenraad
 • Iemand die open staat voor de mening van een ander en ook een eigen mening heeft.
 • Iemand die kan opkomen voor de belangen van anderen en zichzelf.
 • Iemand die goed en serieus kan luisteren naar een ander.
 • Iemand die het belangrijk vindt dat iedereen zich thuis voelt op onze school
 • Iemand die betrouwbaar en creatief is.
 • Iemand die goede ideeën heeft.
 De organisatie van de leerlingenraad
 • In de groepen 4 t/m 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden.
 • Voordat de verkiezingen gehouden worden, geven de leerkrachten in de betrokken groepen een 'lesbrief leerlingenraad', waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Zij zullen het woord voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • Kinderen stellen zichzelf verkiesbaar. Middels verkiezingen wordt het desbetreffende kind gekozen. In de klas wordt hier aandacht aan geschonken. Kinderen zoeken zelf belangstelling middels een poster, enz.
 • De leerlingenraad komt 6 x per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is de adjunct-directeur en gedragsspecialist als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
 • Iedere vergadering staan de volgende vaste agendapunten op de agenda: omgaan met elkaar/ de sfeer op school; pleinwacht; toiletgebruik; regels en buitenspel. Daarnaast brengen kinderen en/ of collega's agendapunten in. (na voorbespreking in de groep)
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.
 Onderwerpen waarover de leerlingenraad kan vergaderen:
De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad.
- Vast agendapunt is: pesten/ evaluatie pleinwacht/ schoolregel wordt gekozen, waar wordt de komende maand aan gewerkt en wat gaan we er mee doen.
Mogelijke andere punten kunnen zijn:
- Gebruik en materialen schoolplein.
- Adviseren bij festiviteiten, denkend aan vieringen.
- De sfeer op school bespreken en verbeteren.
- Werken tijdens het systeem.
- De leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz.
- De school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen.
-  Initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten
N.B. Een leerlingenraad mag zich evenwel niet uitsluitend fixeren op klachten en problemen.
 
Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staand klaslokaal, directiekamer of lerarenkamer.