Basisschool Op de Top
Medezeggenschapsraad

Ouderinspraak is op onze school georganiseerd middels de medezeggenschapsraad (MR).
De MR wordt periodiek door de schoolleiding geļnformeerd over de algemene gang van zaken op school. Vaste thema’s zijn schoolontwikkeling, onderwijsresultaten en beheerszaken zoals begroting en formatie.
MR is bevoegd de directeur gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over alle zaken die de school betreffen.
De MR heeft naast de adviestaak ook instemmingrecht op een aantal zaken zoals schoolgids, onderwijstijd, vakanties en vrije dagen.

Het e-mail adres van de MR is: mr.opdetop@innovo.nl

De M.R. is als volgt samengesteld:
Oudergeleding: Teamgeleding:
Mevr. P. Coenen
Mevr. R. Delnoy
Dhr. J.P. Lintzen Mevr. M. Spiertz